فرآیند کار

پشتیبانی

مرحله پس از طراحی ، مرحله پشتیبانی است !!! پشتیبانی وب سایت ، یکی از خدماتی است که اگر مجموعه های طراحی سایت آن را در مجموعه خدمات طراحی سایت خود نداشته باشند ، حقیقتاً بسیار گزاف گویی است که بتوان نام طراح سایت بر آن مجموعه اطلاق کرد .

پشتیبانی
Rated 5/5 based on 115 reviews