فرآیند کار

طراحی و برنامه نویسی

طراحی و برنامه نویسی سایت ، اجرایی ترین بخش در فرایند کار طراحی سایت می باشد . طی این مرحله است که بخش های تفاهم شده در قرارداد ، رنگ و بوی عینیت یافتن به خود می گیرند .

طراحی و برنامه نویسی
Rated 5/5 based on 114 reviews