فرآیند کار

تنظیم قرارداد

مرحله تنظیم قرارداد طراحی سایت یکی از مراحلی است که در فرایند طراحی سایت جا دارد و انتظارات طرفین به عنوان کارفرمای طراحی سایت و پیمانکار طراحی سایت در قالب دو نسخه مکتوب را دربر می گیرد .

تنظیم قرارداد
Rated 5/5 based on 113 reviews