تفاوت یو آی ( UI ) با یو ایکس ( UX )
تفاوت یو آی ( UI ) با یو ایکس ( UX )

پیشتر در مقالات مجزا در مورد طراحی سایت ، به تعریف جداگانه یو آی UI و یو ایکس UX پرداخته ایم . در اینجا تصمیم داریم تا به اختصار ، به ذکر تفاوت یو آی و یو ایکس بپردازیم زیرا تفاوت این دو بسیار واضح است اما از آنجایی که شباهت اسمی و آوایی با یکدیگر دارند ، ممکن است برخی کاربران این دو را با یکدیگر اشتباه بگیرند .

یو ایکس یا همان تجربه کاربر ، مفهومی وسیع و عام است و همان طور که از مفهوم نامش پیداست به تجربه کاربر از محصول بر می گردد . در حالیکه یو آی ، یک جز است و به کاربری کاربر در ابطه با استفاده از اجزای موجود در فضای کاربری بر می گردد .

یو آی و یو اکس هرکدام تخصص های جداگانه ای هستند اما هستند متخصصین و طراحانی که هر دو مهارت را آموخته اند و طبیعی است که به واسطه این تخصص ، حقوق بیشتری دریافت کنند .

با وام گرفتن از دو جمله از مقالات پیشین درباره یو ایکس و یو آی ، متن حاضر درباره تفاوت UX و UI را به پایان می بریم : یو ایکس ، گام پیش از یو آی است ؛ یعنی به نوعی یو اکس فرمانده و آمر و یو آی سرباز و مجری است . ماهیت یو آی این است که چیدمان اجزای قابل نمایش به کاربر را محقق سازد ؛ هر چند که UI به نوعی مجری تصمیمات UX است .