الگوریتم های ناشناخته گوگل
الگوریتم های ناشناخته گوگل

با توجه به انتشار الگوریتم های گوگل و اعلان های عمومی از سوی این مجموعه ، شاید تصور بر این باشد که گوگل مکانیزم الگوریتم های خود را به صورت کامل شرح می دهد اما واقعیت این است که مجموعه علم و آگاهی از فرایند عملکرد الگوریتم های گوگل ، فهم کاملی نیست زیرا به تعداد زیادی حدس و گمانه زنی و احتمال آغشته است . یعنی حتی فهم فعلی نیز فهم کامل نیست و نمی توان با قطعیت بر سر مبانی اصولی گوگل ایستاد .

منظور از آنچه مطرح شد ، این است که گوگل بسیاری از الگوریتم های خود را به نامی آراسته نمی کند و بی نام فعالیت می کند . حدس این که الگوریتم های گوگل بیشتر از آنی هستند که می شناسیم ، حدس دشواری نیست . اما این که گمان کنیم که عمده فعالیت گوگل در چارچوب همین الگوریتم ها خلاصه می شود هم باور اشتباهی است .

علت این که این مقاله طراحی سایت با نام الگوریتم های گوگل ناشناخته نامیده شد ، تلاش برای یاداوری همین نکته بود که بی نام ها ، ناشناخته اند و الگوریتم های ناشناخته گوگل هم از این قائله مستثنا نیستند .